• Powrót do 30 dni
 • Bezpłatna dostawa od 299 zł

Regulamin sklepu

 1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.holokolo.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną udostępnianych na stronie artykułów tylko za pośrednictwem Internetu. Zasady sprzedaży określa niniejszy Regulamin.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów podmiotom, które dokonują Zamówień z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i dla których dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Właścicielem Sklepu jest KOLOSTORE s.r.o., adres: Altajska 2, Praha 100 00, Republika Czeska,  REGON 10943854. Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: info@holokolo.pl

1.4. Odbieranie Zamówień i dostarczanie przedmiotu Zamówienia odbywać się może z i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Dla umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

1.6. Użytkownik, poprzez korzystanie ze Sklepu, potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

1.7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

1.8. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

1.9. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Definicje

2.1. Administrator – oznacza administratora Sklepu, czyli KOLOSTORE s.r.o. i osoby upoważnione do działania w jego imieniu.

2.2. Formularz Rejestracji – oznacza formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.3. Formularz Zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie. umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka Zakupowego oraz określenie preferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4. Konto – oznacza, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie Administratora, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

2.5. Koszyk Zakupowy – oznacza Produkt lub zbiór Produktów wskazanych przez Użytkownika w Sklepie, przez którego akceptację za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na ten Produkt lub ich zbiór.

2.6. Kupujący – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.7. Produkt – oznacza towar oferowany przez Sklep, który może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.

2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

2.9. Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny w domenie internetowej www.holokolo.pl.

2.10. Sprzedawca – oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci Internet, na odległość, umowy sprzedaży towaru. Sprzedawca prowadzi Sklep, w którym upublicznia swoją ofertę. Sprzedawcą jest KOLOSTORE s.r.o.

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży i dostawy Produktu, zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2.12. Usługobiorca – oznacza Użytkownika posiadającego Konto lub Kupującego.

2.13. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika Internetu, korzystającego ze Sklepu, niezależnie od faktu posiadania Konta w Sklepie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania ze Sklepu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację mobilną.

2.14. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. Usługi dodatkowe w Sklepie

3.1. W Sklepie możliwe jest korzystanie z następujących usług dodatkowych, ułatwiających składanie Zamówień – Konta oraz Formularza Zamówienia.

3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (ii) kliknięciu pola „Rejestracja”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych rejestrującego się Użytkownika: imię i nazwisko, adres oraz hasło. W przypadku Usługobiorców, niebędących konsumentami, niezbędne jest natomiast podanie nazwy firmy, numeru NIP i adresu siedziby. Korzystanie z Konta jest bezpłatne.

3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego Produktu do Koszyka Zakupowego w Sklepie. W Formularzu Zamówienia oprócz wskazania Produktu lub zbioru Produktów, które mają być przedmiotem Zamówienia należy wypełnić zgodnie z prawdą wszelkie wymagane pola.

 1. Procedura i warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Ostateczny całościowy koszt dostawy, obejmujący Cenę Produktu oraz koszty dostawy i płatności, wskazywany jest przed złożeniem Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Potwierdzić zamówienie”

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

4.4. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia i może być dokonane przez każdego Użytkownika, mogącego być Kupującym niezależnie od faktu posiadania przez niego Konta. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (ii) kliknięciu pola „Potwierdzić zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto,), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

4.5. Kupujący oświadcza, iż posiada pełnię zdolności do czynności prawnych, będących przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży. W przypadku składania Zamówienia lub zawierania Umowy Sprzedaży w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba działająca w imieniu Kupującego oświadcza, iż działa zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danym podmiocie lub na podstawie ważnego pełnomocnictwa do zawierania tego typu stosunków prawnych wydanego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

4.6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą e-mailowego lub telefonicznego potwierdzenia Zamówienia przez Administratora.

4.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży w odpowiedzi na złożone Zamówienie w sytuacji, gdy:

4.7.1. Okaże się, że zamówiony Produkt nie jest już dostępny u Sprzedawcy lub jego sprzedaż jest z uzasadnionych powodów niemożliwa;

4.7.2. Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości danych podanych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji albo wola zawarcia Umowy Sprzedaży przez Kupującego będzie budziła uzasadnione wątpliwości;

4.7.3. Doszło do istotnej zmiany ceny danego Produktu (o więcej niż 3%) z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę;

4.7.4. Kupujący zamówi jednorazowo więcej niż 10 sztuk tego samego produktu;

4.7.5. Kupujący naruszy niniejszy Regulamin;

4.7.6. Kupującym jest osoba, której Konto zostało usunięte w trybie wskazanym w pkt. 6.3 lub 6.4 niniejszego Regulaminu.

4.8. Sposoby płatności:

Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poniższych sposobów w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w Formularzu Zamówienia:

4.8.1. Za pobraniem

4.8.2. Z góry przelewem na konto bankowe

4.8.3. Z góry kartą płatniczą VISA/MASTERCARD

4.9. W razie przesłania Produktu Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 1. Warunki dostawy

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa.

5.2. Dostawa możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce Termin i sposób dostawy . W przypadku różnic między nimi decydujące znaczenie mają koszty dostawy wskazane w trakcie składania Zamówienia.

5.4. Termin dostawy Zamówienia Kupującego zwykle wynosi do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Administratora, jeżeli Produkt jest oznaczony „na stanie”, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Jeśli Produkt jest oznaczony jako „niedostępny” Kupujący otrzyma w tym samym terminie od Administratora w formie mailowej lub telefonicznej informację o możliwościach i terminach dostawy. Bieg terminu rozpoczyna się:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4.3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 1. Warunki usunięcia Konta

6.1. Sklep i Usługobiorca posiadający Konto, mogą w każdym czasie zgodnie postanowić o usunięciu Konta.

6.2.1. Usunięcie Konta przez którąkolwiek ze stron;

6.2. Usługobiorca może wyrazić wolę usunięcia Konta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@holokolo.pl . Konto w takim wypadku zostanie usunięte w ciągu 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli w tym przedmiocie.

6.3. W wypadku Usługobiorców posiadających Konto i będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może zdecydować o usunięciu Konta, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Konto w takim wypadku zostanie usunięte w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.4. W wypadku Usługobiorców, posiadających Konto i nie będących jednocześnie konsumentami, Usługodawca może zdecydować o usunięciu Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 1. Postępowanie reklamacyjne

7.1. W przypadku uznania zasadności reklamacji koszty dostawy w wysokości najniższej opłaty pocztowej lub kurierskiej dostępnej w miejscu zamieszkania reklamującego niezbędnej dla bezpiecznego doręczenia przesyłki, pokrywa Sprzedawca.

7.2. Rękojmia Sprzedawcy za wady Produktów w odniesieniu do Kupujących niebędących konsumentami jest wyłączona.

7.3. Reklamacje

7.3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady Produktu są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. ze zm.) Kodeks Cywilny.

7.3.2. Zawiadomienia o wystąpieniu wady Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@holokolo.pl lub z wykorzystaniem do tego celu platformy, znajdującej się na stronie Sprzedającego. Niezbędnym jest, dla oceny wady Produktu, dostarczenie go na adres, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany przez Sprzedającego.

7.3.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu w magazynie końcowym, znajdującym się na terenie Słowacji, o fakcie przyjęcia tejże paczki zwrotnej, Kupujący zostanie powiadomiony drogą e-mailowa. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mailowy.

7.4. Każdy Użytkownik Sklepu uprawniony jest również do zgłaszania w formie mailowej lub pisemnej na adresy wskazane w pkt. 7.3.2. powyżej wszelkie zastrzeżenia związane ze sposobem funkcjonowania Sklepu lub Konta.  Zgłoszenie takie powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej zastrzeżenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia. Zaleca się podanie w opisie zgłoszenia jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących zdarzenia będącego powodem zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

7.5. Sklep odniesie się do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7.4. powyżej nie później niż w terminie 30 dni a odpowiedź jest wysyłana na podany przez zgłaszającego adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.

 1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez konsumentów

8.1. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu, będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@holokolo.pl.  

8.2. Sprzedawca poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego stosownej informacji niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.

8.3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a odstępujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (tj. np. przymierzenia rozmiaru Produktu z należytą starannością braku spowodowania uszkodzeń powstałych z tego powodu). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Kupujący zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący dokonując Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.4. Jeżeli wartość zwrotu jest niższa niż wartość bonu podarunkowego, którym była dokonywana płatność za Produkty, Kupujący, który dokonuje zwrotu Produktu otrzymuje jedynie kwotę stanowiącą równowartość zwracanego Produktu w formie bonu podarunkowego.

8.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.6. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem wpłaconych sum do chwili otrzymania od Kupującego Produktu, od zakupu którego Kupujący odstąpił lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W ciągu 30 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego Produktu i po potwierdzeniu nienaruszonego stanu Produktu, zwróci wpłaconą cenę. Sklep zwróci również koszty przesyłki do Kupującego w kwocie równej cenie najtańszej opcji przesyłki dostępnej do wyboru Kupującego przy składaniu Zamówienia.

8.7. Jeżeli Klient częściowo odstąpi od Umowy sprzedaży a Towary zostały zakupione w ramach specjalnej promocji uzależnionej od wartości zamówienia lub liczby produktów w zamówieniu, Klient zobowiązany jest do zwrotu całego zamówienia lub Sprzedawca zwróci Klientowi odpowiednią część ceny zakupu Towarów, pomniejszoną o kwotę równą wysokości rabatu wynikającego ze skorzystania ze specjalnej promocji.

8.8. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

8.9. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy o świadczenie usług niepołączone z obowiązkiem wydania Kupującemu Produktu od dnia jej zawarcia.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w umowach:

(i) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;;

(ii) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(iii) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(iv) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(v) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

(vi) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

(vii) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

(viii) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(ix) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(x) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(xii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, których spełnianie przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Postanowienia dotyczące podmiotów niebędących konsumentami

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2. W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. Kupujący nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem.

 1. Dane Osobowe

10.1.  Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe.  Administratorem danych osobowych jest Administrator. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji oraz w trakcie składania Zamówień w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu, a także, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę, w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji elektronicznej, co nie jest jednakże warunkiem skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne – może jednak być niezbędne dla prawidłowego zawarcia i realizacji umów opisywanych w niniejszym Regulaminie. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu email, może on stanowić dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody.

10.2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza przypadkami określonym przepisami obowiązującego prawa lub niniejszym Regulaminie.

10.3. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu realizowane są w sposób i przy pomocy środków technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości danej usługi, a ponadto, pozwalających na jednoznaczną identyfikację stron oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści.

10.4. Odbiorcy danych osobowych:

10.4.1. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.4.2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

10.5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj). W wypadku Usługobiorców (Kupujących) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

10.6. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zasięgnięcia informacji u Administratora o rodzaju przetwarzanych danych osobowych tego Użytkownika i o celu ich przetwarzania, jak również do zażądania zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Postanowienia końcowe

11.1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący ma możliwości skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają między innymi stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

11.2. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie sklepu w zakładce Regulamin sklepu oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika posiadającego Konto z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji kiedy Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Administratorem w trybie wskazanym w pkt. 6.2.2.

11.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem Regulamin sklepu.

11.4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11.5 We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

11.6. Zgodnie z ustawą o ewidencji przychodów, sprzedawca jest zobowiązany wystawić kupującemu paragon.

11.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.3.2024.